منبع ... وب سایت رسمی فاطیما

 

اسرار سه گانه فاطیما

 

راز اول فاطیما

 

 

فاطیما

 

رازی که در 13 جولای 1917 بر سه کودک چوپان افشا شد ، شامل سه قسمت بود . قسمت اول اسرار فاطیما در یادداشتهای سوم و چهارم خواهر لوسی که  در سال 1941 بنا به دستور اسقف عالی مقام نگاشته ، کاملا فاش شده و توضیح آن در نسخه دست نویس خواهر لوسی موجود است .

 

کتاب فاطیما از زبان خواهر لوسی

 

این بخش اول راز فاطیما توضیح می دهد که در آن روز ، لوسی و جاسینتا و فرانچسکو شاهد چه منظره ای بودند و چه دیدند . متن زیر از دست نوشته های خواهر لوسی برداشته شده است :

 

فاطیما

 

او ( بانوی فاطیمای ما ) درست مانند دو ماه پیش دستهایش را از هم گشود . شعاع ها و اشعه های نوری ظاهر شد که به زمین نفوذ می کرد و ما یک دریایی از آتش و اخگر مشاهده کردیم . در درون این آتش ، شیاطین و ارواح شریر و ملعون به شکل و هیبت انسانی  معلق بودند ،

 

مانند زغال های گداخته همه سیاه بودند و مثل برنز سوخته بودند و در حریق بزرگ معلق بودند .

 

جهنم

حریق با شعلهای سر به فلک کشیده غوغا می کرد و توده ابری از دود  بوجود آورده بود . که مانند جرقه های آتش به هر سو پراکنده می شد . ارواح فریاد و ناله های گوشخراشی از سر درد و نومیدی سر داده بودن که ما را خیلی ترسانده بود و از ترس می لرزیدیم . ( دیدن این صحنه مرا به گریه انداخته بود و مردم گفتند که صدای گریه مرا می شنیدند ) . شیاطین با شباهت ترسناک و زننده به حیوانات وحشتناکی که معلوم نبود چه هستند ، از سایر ارواح شریر قابل شناسایی بودند . آنها سیاه و شفاف بودند درست مثل زغال گداخته . دیدن این صحنه یک لحظه طول کشید .

 

جهنم شیطان

 

و ما تا چه حد از مادر آسمانیمان سپاسگزار بودیم که در همان اولین دیدار قول بهشت برین را به ما داده بود . و اگر این قول را به ما نداده بود فکر می کنم ما سه تا از ترس جهنم مرده بودیم .

بعد بانوی ما به بچه ها توضیح داد که آنچه دیدید صحنه ای از جهنم بود جایی که ارواح گناهکاران بیچاره به آنجا خواهند رفت .