ترجمه شده از اینجا

 

در متن زیر می خوانیم که چطور حضرت مریم خود را با نام  بانوی تسبیح  معرفی می کنند و می بینیم که زمانی که مردم معجزه خورشید را در آسمان می دیدند لوسیا و جاسینتا و فرانچسکو تصاویر یوسف نجار و عیسی مسیح و مریم مقدس را در آسمان و کنار خورشید می دیدند .

ادامه مطلب ...